Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Regulamin akcji promocyjnej Odkrywaj Twierdzę Kraków

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem akcji promocyjnej „Odkrywaj Twierdzę Kraków, zdobywaj pieczątki i odbieraj atrakcyjne nagrody!”. Szczegóły na temat konkursu znajdują się tutaj.

Twierdza Kraków gadżety konkursowe
Fot. Elżbieta Marchewka

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„ODKRYWAJ TWIERDZĘ KRAKÓW, ZDOBYWAJ PIECZĄTKI I ODBIERAJ ATRAKCYJNE NAGRODY!”

§ 1. SŁOWNICZEK

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 1. Organizator – Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), pl. Wszystkich Świętych 3-4, NIP: 676-101-37-17, REGON 351554353.
 2. Akcja – oznacza akcję promocyjną pod nazwą „Odkrywaj Twierdzę Kraków, Zdobywaj Pieczątki
  i Odbieraj Atrakcyjne Nagrody!” organizowaną w okresie i na warunkach wskazanych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Obiekty – oznaczają obiekty Twierdzy Kraków wskazane w § 2, które biorą udział w Akcji i za wizyty w których można otrzymać Pieczątki.
 4. Pieczątka – odcisk wzoru ustalonego przez Organizatora, potwierdzający wizytę w Obiekcie.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki zasady Akcji, w tym również warunki
  i zasady odbioru Nagród. Regulamin jest dostępny na stronie www.twierdzakrakow.pl
  i w Obiektach.
 6. Laureaci Akcji – oznacza Uczestników, którzy zebrali odpowiednią liczbę Pieczątek do odebrania Nagrody, określoną w § 6 Regulaminu.
 7. Nagroda – nagroda rzeczowa należna Uczestnikowi z tytułu osiągnięcia wymaganej do jej odebrania liczby Pieczątek, zgodnie z § 6 Regulaminu.
 8. Okres Trwania Akcji – oznacza okres wskazany w § 4 Regulaminu, podczas którego Uczestnicy zbierają Pieczątki i wymieniają Pieczątki na Nagrodę.
 9. Uczestnik – oznacza osobę, która przystąpiła do Akcji i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Akcji, określone w § 5.
 10. Książeczka – oznacza dedykowaną akcji papierową książeczkę, na której przystawiane są Pieczątki w Obiektach bezpośrednio po odbyciu wizyty. Książeczkę można odebrać bezpłatnie w Obiektach, określonych w § 2.

§ 2. OBIEKTY OBJĘTE AKCJĄ

 1. Obiekty objęte Akcją: Bastion III „Kleparz” (ul. Kamienna 2, 30-001 Kraków), Fort 2 „Kościuszko” (Aleja Waszyngtona 1, 30-204 Kraków), Fort 31 „św. Benedykt” (ul. Porucznika Stawarza 29, 30-540 Kraków), Fort 49 „Krzesławice” (Osiedle Na Stoku 27B, 31-704 Kraków), Fort 49 ¼ „Grębałów” (ul. Kocmyrzowska), Fort 52 „Borek” (ul. Forteczna 146, 30-437 Kraków), Fort 52a „Jugowice” (ul. Forteczna 28, 30-437 Kraków), Fort 52 ½ S „Sidzina” (ul. Kozienicka 33 30-397 Kraków), Fort 52 ½ N „Skotniki” (ul. Kozienicka 24, 30-397 Kraków), Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” (ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków), Muzeum Fotografii MuFo – Rakowicka (ul. Rakowicka 22A, 31-510 Kraków), Mury Obronne – Muzeum Krakowa (ul. Pijarska, 30-547 Kraków).
 2. Zmiana listy Obiektów objętych Akcją w okresie obowiązywania Akcji nie stanowi zmiany Regulaminu.

§ 3 CEL AKCJI

Celem Akcji jest promocja walorów turystycznych i popularyzacja dziedzictwa Twierdzy Kraków oraz nagradzanie Uczestników zwiedzających obiekty Twierdzy Kraków.

§ 4. OKRES TRWANIA AKCJI

Akcja rozpoczyna się z dniem 10.09.2022 i trwa do odwołania. Do Akcji można przystąpić w każdym momencie jej trwania.

§ 5. UCZESTNICY AKCJI

 1. Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Prawo udziału w Akcji przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Akcji, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Akcji, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie
   w przypadku wyrażenia zgody przez ich opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego
   i przy współudziale dorosłego opiekuna;
  • przez przystąpienie do Akcji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również stwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
  • w przypadku nadużycia postanowień Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Uczestnika, który dopuścił się naruszenia.
 4. Organizator zastrzega, że w niniejszej Akcji do wydania przewidziano 900 (słownie: dziewięćset) Książeczek, a wyczerpanie nakładu Książeczek uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji.

§ 6. NAGRODY W  AKCJI

 1. W Akcji przewidziano dwa rodzaje Nagród z logotypem Twierdzy Kraków:
  • pierwsza Nagroda to zestaw survivalowy (worko-plecak, czapka, odblask) za zebranie 5 Pieczątek;
  • druga Nagroda to publikacja „Spacerem przez Twierdzę Kraków” Urzędu Miasta Krakowa za zebranie 10 Pieczątek.
 2. Organizator informuje, że wartość poszczególnej Nagrody określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu nie przekracza kwoty 30zł brutto i w związku z tym jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. Sponsorem wszystkich Nagród jest Organizator.
 4. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany żadnej z Nagród na inny produkt ani otrzymania jej ekwiwalentu w formie pieniężnej.
 5. Uczestnik uprawniony do odbioru danej Nagrody nie może przenieść prawa do odebrania tej Nagrody na osobę trzecią.
 6. Liczba Nagród jest ograniczona.

§ 7. WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI

 1. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik powinien:
 3. w czasie trwania Akcji określonym w § 4 Regulaminu, odebrać w recepcji dowolnie wybranego przez siebie otwartego w tym czasie Obiektu Książeczkę na Pieczątki oraz wypełnić następujące dane: imię, nazwisko, podpis posiadacza. Organizator zastrzega, że liczba Książeczek jest ograniczona, a w konsekwencji ich dostępność w poszczególnych Obiektach może się różnić;
 4. po każdej wizycie w Obiekcie (w tym samym dniu, bezpośrednio po wizycie) zgłosić się do recepcji Obiektu, celem odebrania Pieczątki poprzez odbicie jej w Książeczce
  w przeznaczonym do tego miejscu (wraz z podaniem daty). Za jedną wizytę w danym Obiekcie przysługuje jedna Pieczątka. Pieczątki z kilku Książeczek nie podlegają zsumowaniu;
  1. Uczestnik, który zebrał minimalną wymaganą liczbę Pieczątek uprawniającą do uzyskania pierwszej Nagrody, określoną w § 6 ust. 1 pkt a, może odebrać Nagrodę lub kontynuować zbieranie Pieczątek i w momencie uzyskania 10 Pieczątek wymienić je w tym samym czasie na Nagrodę pierwszą i drugą z § 6 ust. 1.
  2. Po odebraniu pierwszej Nagrody określonej w § 6 ust. 1 pkt a, Uczestnik wciąż może brać udział
   w Akcji i kontynuować wizyty w Obiektach, a tym samym zbierać Pieczątki na drugą Nagrodę określoną w § 6 ust. 1 pkt b.
  3. W Akcji można wziąć udział tylko raz i otrzymać tylko jedną Książeczkę, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
  4. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub utraty Książeczki Uczestnik jest uprawniony do otrzymania nowej, pustej Książeczki , do wyczerpania zapasu tych Książeczek. W takim przypadku Uczestnik nie jest uprawniony do uzupełniania nowej Książeczki na Pieczątki o liczbę Pieczątek zebranych w zagubionej, zniszczonej lub utraconej Książeczce.

§ 8. ODBIÓR NAGRÓD

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przedstawienie pracownikowi jednego z punktów obioru Nagród, określonych w ustępie 2 niniejszego paragrafu, Książeczkę z liczbą Pieczątek uprawniającą do odbioru Nagród z § 6, ust. 1. Pracownik weryfikuje Książeczkę i wydaje Laureatowi Akcji odpowiednią Nagrodę. Po odnotowaniu wydania Nagrody, Książeczka może być zachowania przez Laureata Akcji.
 2. Nagrody można odebrać w dwóch punktach odbioru:
 • Urząd Miasta Krakowa, Wydział ds. Turystyki, pl. Wszystkich Świętych, 31-004 Kraków, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00;
 • Fort 52 „Borek”, ul. Forteczna 146, 30-437 Kraków, w dni robocze od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00-16:00.
 1. W razie braku Nagrody w danym punkcie odbioru określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, należy umówić się z pracownikiem punktu odbioru na dzień odbioru Nagrody lub odebrać Nagrodę w drugim z punktów, gdzie dana Nagroda się znajduje. Uczestnikowi programu nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości Nagród.
 2. W przypadku nie odebrania Nagrody do czasu zakończenia Akcji uczestnik traci prawo do odbioru Nagrody.
 3. Organizator Akcji zastrzega prawo do odrzucenia Książeczki przedstawionej przez Uczestnika
  w uzasadnionych przypadkach, tj.: gdy istnieje podejrzenie, że pieczątki zostały podrobione i nie odpowiadają standardowym pieczątkom używanym w Obiektach albo stan Książeczki nie pozwala na stwierdzenie ważności pieczątek.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Akcji w każdym czasie.
 2. Zasady Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Przed przystąpieniem do udziału w Akcji Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się
  z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone
  w Regulaminie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, jak również interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu, rozstrzyga Organizator.
 6. Organizator nie pokrywa kosztów i wydatków poniesionych przez Uczestników w związku
  z udziałem w Akcji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w dopuszczalnym przez prawo zakresie. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na stronie www.twierdzakrakow.pl. W przypadku zmiany Regulaminu na stronie www.twierdzakrakow.pl pojawi się stosowny komunikat.
 8. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na www.twierdzakrakow.pl.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Monika Jagiełło
Podmiot publikujący: Twierdza Kraków
Data publikacji: 2022-09-09
Data aktualizacji: 2022-09-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź